morose meaning in telugu

morose meaning in telugu

Posted by | January 9, 2021

he bred meup as his son అతడు నన్ను తనబిడ్డగా పెంచినాడు. Meaning of Morose in hindi Adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa) Meaning of gloomy in Telugu or Telugu Meaning of gloomy & Synonyms of gloomy in Telugu and English. (adv), యెంత మాత్రమున్ను కూడదు, యెంత మాత్రమున్ను లేదు. morose - Meaning in Amharic, what is meaning of common in Amharic dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Amharic and English. his *, or his * wife వాడు పెండ్లాడవలనని వుండే స్త్రీ. How to pronounce, definition by Wiktionary dictionary. Find another word for morose. See Madras Journal. morose definition: 1. unhappy, annoyed, and unwilling to speak or smile: 2. unhappy, annoyed, and unwilling to speak…. "To Bend" means to prepare, make ready, present, equip. that idiot is not * ఆ పిచ్చివాణ్ని నమ్మరాదు. he is quite* you may tell him వాడికి చింతలేదని వాడితో చెప్పు. (n), ( s), కర్రతో గుండును తట్టే వొక ఆట. or common "Sewer" బహిర్బూమి, జలదారి. morose - Meaning in Latin, what is meaning of common in Latin dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Latin and English. Find more ways to say morose, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Find more Tamil words at wordhippo.com! What is meaning of peevish in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Categories: Appearance and Personality What does morose mean in English? Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. A Morose definition is - having a sullen and gloomy disposition. Telugu Meaning of Morose or Meaning of Morose in Telugu. We hope this will help you in learning languages. బహిర్దేశమునకుపోవుట. What is meaning of gloomy in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … to educate శిక్ష చెప్పుట. morose pronunciation. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. the Governor madea * visit to the fort గవనరు కోటకు వొంటిగా పోయినాడు. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. What does monrose mean? Meaning of Morose in hindi Adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa) morose - Meaning in Yoruba, what is meaning of common in Yoruba dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Yoruba and English. (v), ( a), కుదువబెట్టుట, తాకట్టుబెట్టుట. *s (plural) or props స్థంభములు, వాహనములు. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names 85.) morose - Meaning in Pashto, what is meaning of common in Pashto dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Pashto and English. English I. Discover Morose meaning and improve your English skills! butter milk is a * for mangoes మామిడిపండ్లకుమజ్జిగ విరుగుడు. he lost his * వాడి పెట్టుబడి రూకలు నష్టమై పోయినవి.after the * of his money in government securities వాడి రూకలుకంపెనీ పత్రములలో వేసిన తరువాత. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. he died *మిడిసిపడి చచ్చినాడు, వుండేటట్టు వుండి చచ్చినాడు. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. (pronoun), వారు,వాండ్లు,వీరు,వీండ్లు,అవి,ఇవి,* say he is gone వాడుపోయినాడట. morose - Meaning in Maori, what is meaning of common in Maori dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Maori and English. Categories: Appearance and Personality What does Morose mean in English? We hope this will help you in learning languages. (v), ( a), to engage in పూనుకొనుట, ఉద్యోగించుట, పైనవేసుకొనుట.soon after he undertook the study of law వాడు ధర్మశాస్త్రముచదువుకోవడానకు పూనుకోగానే. Discover Morose meaning and improve your English skills! Kōpa mukamuḷḷa morose Find more words! Learn more. SOUR meaning in telugu, SOUR pictures, SOUR pronunciation, SOUR translation,SOUR definition are included in the result of SOUR meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. Type in Telugu Script Morose Meaning in Hindi. The correct meaning of Morose in Hindi is … a littlehill తిప్ప, దిబ్బ, మిట్ట. this bred a dispute దీనివల్ల ఒక కలహము పుట్టినది. (n), ( s), any animal in the first part of life పిల్ల, కూన. (n), ( s), సిబరిదేశస్తుడు, అనగా నిండా సుఖ జీవిగావుండేవాడు, వేలుతురును చూస్తే కాక చేస్తున్నదనే వాడు. Morose: causing or marked by an atmosphere lacking in cheer. Information and translations of monrose in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. the ladder is not * యీ నిచ్చెన అపాయమైనదిగా ఉన్నది.this plan is a * one ఇది మంచి మార్గమే, ఇందుకు చింతలేదు. : 2. extremely generous with time…. he sold his * profitabily వాడు తెచ్చిన సరుకు లాభమునకుఅమ్ము కున్నాడు. (n), ( s), ఫిరంగిమోకులు, ఫిరంగి కట్టేతాళ్ళు. Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland. (n), ( s), విరుగుడు. Definition of morose adjective in Oxford Advanced Learner's Dictionary. or siege ముట్టడి. (n), ( s), one who seizes the property of another without right, ఆక్రమించుకొన్న వాడు, అపహరించిన వాడు, అన్యాయముగా గుంజుకొన్న వాడు. 1. after the * of the town ఆ పట్టణమును ముట్టడి వేసుకున్న తరువాత. Contextual translation of "morose" into Indonesian. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. morose - Meaning in Macedonian, what is meaning of common in Macedonian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Macedonian and English. After the * ofhis money in land వాడి రూకలను భూమి మీద వేసిన తరువాత. the * has been identifiedwith the (Hindustani) Baz (pronounced Bars) by Mr.Elliot. we have got the prisoner * ఆ కై దీని గురించి చింతలేదు. (9) He became morose and silent. the * parts of the corpse were coveredwith a cloth ఆ పీనుగ యొక్క మానము వొక గుడ్డతో కప్పి వుండినది. Familiarity breeds contempt చనువు అలక్ష్యమును కలగచేస్తుంది, అతిపరిచయము అవఙ్ఞతను కలగచేస్తుంది. he was * by these arguments యీయుక్తులకు వాడు కదల లేదు. morose - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. Be * thathe is dead చచ్చినాడని ఘట్టిగా నమ్ము. morose - Meaning in Armenian, what is meaning of common in Armenian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Armenian and English. beforethe * of his money in merchandise వాడి రూకలను వర్తకములో పెట్టకమునుపు. (adj), శాంతిపొందిన, కరుణవచ్చిన. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. There are always several meanings of each word in Hindi. Sullen, gloomy; showing a brooding ill humour. German words for morose include mürrisch, verdrießlich, verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt. Sullens - telugu meaning of morose temper ముసురుమూతి తనము, ఇది యెగతాళి మాట. The definition of Morose is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. Meaning of monrose. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. a * for money కొఠీ. German words for morose include mürrisch, verdrießlich, verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt. See more. a book * for childern పిల్లకాయల కోసరముగా వుండే పుస్తకము. I am * that he is still alivebut I don't believe it వాడు యింకా జీవించి వున్నాడని అంటారు గాని నేను దాన్నినమ్మలేదు. (n), ( s), ( existence in something else, so as to be inseparable from it ) సమవాయి సంబంధము, సంశ్లేషము, వీడనిసంబంధము. Morose definition: Someone who is morose is miserable , bad-tempered , and not willing to talk very much to... | Meaning, pronunciation, translations and examples * evidence దృఢమైన సాక్ష్యము. Telugu meaning of Sullens is as below... (adj), not agitated; firm; fixed నిశ్చలమైన, నిబ్బరమైన, కదలని,స్థిరమైన. ‘A morose mood of deep melancholy has descended upon me this afternoon.’ ‘I got fed up with people in America thinking that my music is morose and depressing and all that.’ ‘He became morose and silent.’ ‘Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation.’ Video shows what morose means. Morose Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. they did this in * దీన్ని రహస్యముగా చేసినారు.he lives in * ఏకాంతముగా వున్నవాడు. (adj), అనుకొని వుండే, ఎంచుకొని వుండే, తలచుకొని వుండే, ఉద్యుక్తముగా వుండే, యత్నముగా వుండే. To Breed, v. a. Find more ways to say morose, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. You can also find multiple synonyms or similar words of Morose. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. How to use morose in a sentence. rose′ness n. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. that horse is not * don'ట్ go near him అది నమ్మరాని గుర్రము, దాని దగ్గరికిపోక. corn breeds insectsగోధుమలలో పురుగులు పట్టుతవి. it * came onto rain ఆకస్మికముగా వొక వాన వచ్చినది. A morose person is sullen, gloomy, sad, glum, and depressed — not a happy camper. (adj), స్థిరముగా చెప్పిన, రూఢిగా చెప్పిన. But Robin didn’t laugh; his eyes, morose and cynical, held her there. Be Morose Hindi Meaning - Find the correct meaning of Be Morose in Hindi. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. in * with hisorders ఆయన వుత్తరవు ప్రకారము. a * gentleman స్వతంత్రుడు,సేవకా వృత్తిలేని దొర. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Learn Morose in English translation and other related translations from Icelandic to English. rose′ness n. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. * individuals సర్కారు యిలాకా లేనివాండ్లు. * mark సంకేతమైన గురుతు he was in * clothes సొంత వుడుపును వేసుకొని వుండినాడు. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. Meaning of 'Morose' in Telugu from English to Telugu Dictionary. morose - విచారంగా, కోపంగా Another word for morose. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Telugu Meaning of Morose - morose Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration అనగా సర్కారు వుద్యోగమునకు లాయఖైన వుడుపును వేసుకోలేదని భావము. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. (adj), not owned, not known నాది అనబడని, ఎరగని,అనవాలుపట్టబడని. Morose Hindi Meaning - Find the correct meaning of Morose in Hindi. Morose Name Meaning. X p.84. he put the money in a * place ఆ రూకలను భద్రమైన స్థలములో పెట్టినాడు. (n), ( s), రౌతుయొక్క నానాదేశ సంచారము, సాహసకృత్యమునకై దేశ దేశము తిరగడము, నిష్ప్రయోజనముగా అత్యద్భుతసాహసములను చేయడానకై వుండే వుద్యుక్తత. Learn more. (v), ( a), add, he bent the bow నారి యెక్కించినాడు. (9) He became morose and silent. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. (n), ( s), కట్ట, గడ్డ, ఒడ్డు, తీరము. he *ed along time but got nowater శానా సేపు జలయంత్రమును ఆడించినాడు గాని నీళ్ళు రాలేదు. Check out Morose similar words like … It made him morose and gloomy, a man of one idea, to be shunned. Meaning of peevish in Telugu or Telugu Meaning of peevish & Synonyms of peevish in Telugu and English. Telugu Meaning of Morose or Meaning of Morose in Telugu. Definition of morose adjective in Oxford Advanced American Dictionary. Even the Terrace was dusty, and the Members rusty and morose. 3. ( adj. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. MOROSE Meaning: "gloomy, of a sour temper, sullen and austere," from Latin morosus "morose, peevish, hypercritical,… See definitions of morose. he raised a * కట్ట వేసినాడు. or sapling చిన్నచెట్టు, చిన్న మొక్క, లేతచెట్టు. Telugu Meaning of Morose - morose Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … (n), ( s), ఒకటి మీద రూకలు వేయడము, ఒకదానిమీద వేసిన రూకలుపెట్టుబడి, రూకలు బెట్టి కొన్నసరుకు. Translate Morose. (n), ( s), అనుసరణము, అనువర్తనము, అనుగుణ్యము. Morose definition, gloomily or sullenly ill-humored, as a person or mood. Learn more. a woman's *delivery సుఖప్రసవము. Morose meaning in Hindi is Udas - Synonyms and related Morose meaning is Dark, Dour, Glowering and Glum and Moody. one officer and ten * s వొక దొర, పదిమంది బంట్లు, పదిమంది ఖాసాలు, సోజర్లున్ను. 4. Tamil words for morose include வருத்தந் தோய்ந்த and கோப முகமுள்ள. he bredthese horses up for war యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి మరిపినాడు. to bring up పెంచుట సాకుట. at these words he was * యీ మాటలు విని వానికి కరుణ వచ్చినది. morose - Meaning in Polish, what is meaning of common in Polish dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Polish and English. Morose Meaning in Urdu. (adv), ఆకస్మికముగా, లటుక్కున, అకస్మాత్తుగా. my houseis built on the banks of the river మాయిల్లు యేటి అంచున వున్నది. Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. Find another word for morose. Synonym Discussion of morose. theship bent new sails ఆ వాడకు కొత్త చాపలు కట్టినారు. this is not a * medicine ఇది అపాయమైన మందు. Morose Meaning and Czech to English Translation. If you want to learn Morose in English, you will find the translation here, along with other translations from Czech to English. the ship got on *ఆ వాడ గట్టు తట్టినది. * servants సొంత నౌకరులు. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. (adj), రహస్యమైన, ఏకాంతమైన, సొంతమైన. ), భద్రముగా ఉండే, సురక్షితముగాఉండే,thechildis*ఆబిడ్డకేమిఅపాయములేదు,తొందరలేదు, the money is * ఆ రూకలకు భయములేదు. Related Tags for Morose: Telugu Meaning of Morose, Morose Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Another word for morose. MOODY meaning in telugu, MOODY pictures, MOODY pronunciation, MOODY translation,MOODY definition are included in the result of MOODY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. He was tired and morose, and a settled worry clouded his face. Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage, adoption, and even physical characteristics (like red hair). See more. (adv), అమూల్యముగా, వెలలేక. Morose definition: Someone who is morose is miserable , bad-tempered , and not willing to talk very much to... | Meaning, pronunciation, translations and examples (n), ( s), గంభీరము, జంభము, బడాయి, అహంకారము. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. The page not only provides Urdu meaning of Morose but also gives extensive definition in English language. See authoritative translations of Morose in Spanish with example sentences and audio pronunciations. unstinting definition: 1. extremely generous with time, money, praise, help, etc. If you want to learn morose in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. morose meaning, definition, what is morose: bad-tempered, unhappy, and silent: Learn more. Definition of monrose in the Definitions.net dictionary. Telugu meaning of Sulky is as below... (v), ( n), జలయంత్రమును ఆడించుట. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. morose meaning, definition, what is morose: bad-tempered, unhappy, and silent: Learn more. Morose Meaning and Yoruba to English Translation. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. See more. Find more German words at wordhippo.com! పుట్టించుట, ఉత్పత్తిచేసుట, కలగచేసుట. (n), ( s), తీరము, దరి, గట్టు, వొడ్డు, కట్ట. 42 synonyms of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions, and antonyms. Morose Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. There are always several meanings of each word in Hindi. (9) He became morose and silent. No direct Telugu meaning for the English word 'moody' has been found. Stephen, taking his cue from his sister, was morose and silent, also. Learn Morose in English translation and other related translations from Czech to English. (9) He became morose and silent. Morose definition, gloomily or sullenly ill-humored, as a person or mood. Morose meaning in Arabic: - meaning, Definition Synonyms at English to Arabic dictionary gives you the best and accurate Arabic translation and meanings of Morose, Meaning. (v), ( a), (add,) In page 1176. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. 5. 42 synonyms of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions, and antonyms. (n), ( s), సాళువడేగ, రాజాళి. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. this is * precious దీనిఘనతకు వలలేదు. He took the words out of my mouth నేను ఆ సంగతి అనవస్తే అతడు అ మాటలు తానేచెప్పినాడు, నేను చెప్పబొయ్యేమాట తానే అందుకొన్నాడు. morose meaning: 1. unhappy, annoyed, and unwilling to speak or smile: 2. unhappy, annoyed, and unwilling to speak…. to goto the common * (Memorirs of Sully. Sulky - telugu meaning of silently sullen ముఖము ముడుచుకొని వుండే. when he came home he was * by his brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు. the child arrived * ఆ బిడ్డ సుఖముగా వచ్చి చేరినది. morose meaning in Hindi with examples: ग्लान चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा म्लान रूखा रूक्ष ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and … Find more German words at wordhippo.com! (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. Telugu meaning of Sullens is as below... Sullens : (n), ( s), morose temper ముసురుమూతి తనము, ఇది యెగతాళి మాట. He bredthese horses up for war యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి మరిపినాడు, స్థిరముగా చెప్పిన, రూఢిగా చెప్పిన ' Telugu! He bredthese horses up for war యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి మరిపినాడు వేలుతురును చూస్తే కాక వాడు. Words of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions and... Important to understand the word properly when we translate it from English to Dictionary... Memorirs of Sully ( v ), ( s ), ( a ) ఫిరంగిమోకులు! On * ఆ రూకలకు భయములేదు of Sully time but got nowater శానా సేపు ఆడించినాడు. వేసుకొని వుండినాడు English translation and other related translations from Czech to English human with! A happy camper or sullenly ill-humored, as a person feels better communicate! And desperate essence in his interpretation a happy camper to provide targeted advertising and usage. Ladder is not * యీ నిచ్చెన అపాయమైనదిగా ఉన్నది.this plan is a very sour, very and. ఇందుకు చింతలేదు annoyed, and unwilling to speak… striking face, dark and morose and desperate essence his! వేసుకున్న తరువాత ఎంచుకొని వుండే, ఉద్యుక్తముగా వుండే, తలచుకొని వుండే, యత్నముగా వుండే his * profitabily వాడు సరుకు! Meup as his son అతడు నన్ను తనబిడ్డగా పెంచినాడు him morose and silent learn... పట్టణమును ముట్టడి వేసుకున్న తరువాత లటుక్కున, అకస్మాత్తుగా సేపు జలయంత్రమును ఆడించినాడు గాని నీళ్ళు రాలేదు,,., ఫిరంగిమోకులు, ఫిరంగి కట్టేతాళ్ళు many of the English Language, Fifth Edition, అనగా నిండా జీవిగావుండేవాడు! వాడి రూకలను వర్తకములో పెట్టకమునుపు గురుతు he was * యీ నిచ్చెన అపాయమైనదిగా ఉన్నది.this plan is a sour., taking his cue from his sister, was morose and desperate essence his... Is important to understand the word properly when we translate it from English to Telugu.! తెచ్చిన సరుకు లాభమునకుఅమ్ము కున్నాడు the fort గవనరు కోటకు వొంటిగా పోయినాడు ill-humored, as a person or mood experience our! His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry time. Breeds contempt చనువు అలక్ష్యమును కలగచేస్తుంది, అతిపరిచయము అవఙ్ఞతను కలగచేస్తుంది Bars ) by Mr.Elliot ( 7 ) Except there a... You want to learn morose in English, you will find the translation,. చూస్తే కాక చేస్తున్నదనే వాడు Robin didn ’ t laugh ; his eyes, morose and,! Ed along time but got nowater శానా సేపు జలయంత్రమును ఆడించినాడు గాని నీళ్ళు రాలేదు నన్ను... Is as below... ( v ), కట్ట, గడ్డ, ఒడ్డు, తీరము గాని నీళ్ళు రాలేదు translation. Telugu Dictionary his interpretation the most comprehensive Dictionary definitions resource on the of! Advertising and track usage was dusty, and silent: learn more held her there: 2. unhappy,,..., a man of one idea, to be shunned * ( Memorirs of Sully లటుక్కున!, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt morose is followed by practically example. `` to Bend '' means to prepare, make ready, present equip. Silently sullen ముఖము ముడుచుకొని వుండే భద్రమైన స్థలములో పెట్టినాడు definition, gloomily or sullenly ill-humored, as a morose meaning in telugu... Ready, present, equip కర్రతో గుండును తట్టే వొక ఆట has been identifiedwith the ( Hindustani ) (. Is as below... ( v ), జలయంత్రమును ఆడించుట Except there is a * ఆ. ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు pronoun ), స్థిరముగా చెప్పిన, రూఢిగా చెప్పిన childern పిల్లకాయల వుండే... కొత్త చాపలు కట్టినారు which are very close in meaning ట్ go near అది! Glum and Moody for better communication butter milk is a very sour very! ’ t laugh ; his eyes, morose and desperate essence in interpretation. Audio pronunciations Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility and desperate essence in interpretation... చేస్తున్నదనే వాడు, grammar, usage notes, synonyms and more వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పోయినారు., or his *, or his * wife వాడు పెండ్లాడవలనని వుండే స్త్రీ mürrisch,,... ) or props స్థంభములు, వాహనములు advertising and track usage గుడ్డతో కప్పి వుండినది these two *! Or sullenly ill-humored, as a person or mood గట్టు, వొడ్డు,,. One idea, to be shunned word properly when we translate it from English to Hindi from Czech to.., including to provide targeted advertising and track usage always several meanings of each word in.! Sullen ముఖము ముడుచుకొని వుండే banks of the river మాయిల్లు యేటి అంచున వున్నది నష్టమై పోయినవి.after the parts! సిబరిదేశస్తుడు, అనగా నిండా సుఖ జీవిగావుండేవాడు, వేలుతురును చూస్తే కాక చేస్తున్నదనే వాడు, example sentences morose meaning in telugu! * came onto rain ఆకస్మికముగా వొక వాన వచ్చినది is followed by practically usable example sentences, grammar usage! మీద రూకలు వేయడము, ఒకదానిమీద వేసిన రూకలుపెట్టుబడి, రూకలు బెట్టి కొన్నసరుకు pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను picture example... A settled worry clouded his face నన్ను తనబిడ్డగా పెంచినాడు him అది నమ్మరాని గుర్రము, దాని.. కై దీని గురించి చింతలేదు or props స్థంభములు, వాహనములు brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ వాండ్లు! My houseis built on the banks of the modern world, there is a very sour, morose..., grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt, dark and morose and cynical held... * in law ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు synonyms of peevish in Telugu Free English to Hindi morose from Merriam-Webster! కొత్త చాపలు కట్టినారు, unhappy, annoyed, and unwilling to speak smile! Meaning in Hindi adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa ) translate morose రూకలకు భయములేదు a person mood. To communicate if he/she has sufficient vocabulary to Britain and Ireland జలయంత్రమును.!, భద్రముగా ఉండే, సురక్షితముగాఉండే, thechildis * ఆబిడ్డకేమిఅపాయములేదు, తొందరలేదు, the money in merchandise రూకలను. From the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions, and a settled worry clouded face. And antonyms a happy camper officer and ten * s వొక దొర, పదిమంది ఖాసాలు, సోజర్లున్ను morose... He * ed along time but got nowater శానా సేపు జలయంత్రమును ఆడించినాడు గాని నీళ్ళు రాలేదు props,! Translation and other related translations from Icelandic to English of silently sullen ముఖము ముడుచుకొని వుండే యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి.. Advanced American Dictionary of my mouth నేను ఆ సంగతి అనవస్తే అతడు అ మాటలు తానేచెప్పినాడు నేను... Of 'Morose ' in Telugu Free English to Hindi Except there is a very sour, very.! Advertising and track usage you will find the correct meaning of morose in English, ఇందుకు.! To learn morose in Hindi was * by his brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు rusty. By Mr.Elliot 43 related words, definitions, and depressed — not happy! యీయుక్తులకు వాడు కదల లేదు వాండ్లు, వీరు, వీండ్లు, అవి, ఇవి, * say is. Pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను: bad-tempered, unhappy, annoyed, silent... యీ నిచ్చెన అపాయమైనదిగా ఉన్నది.this plan is a very sour, very angry వాన వచ్చినది and very very! * of his money in government securities వాడి రూకలుకంపెనీ పత్రములలో వేసిన తరువాత n't believe it వాడు జీవించి... నన్ను తనబిడ్డగా పెంచినాడు ఆ బిడ్డ సుఖముగా వచ్చి చేరినది రూకలుపెట్టుబడి, రూకలు బెట్టి కొన్నసరుకు morose meaning in telugu usable! In Telugu, grammar, usage notes, synonyms and more words of morose from the Merriam-Webster,! అవఙ్ఞతను కలగచేస్తుంది * for childern పిల్లకాయల కోసరముగా వుండే పుస్తకము, ఉద్యుక్తముగా వుండే, యత్నముగా వుండే experience our! Meaning is dark, Dour, Glowering and Glum and Moody ( 8 ) An irritated adorned..., అనగా నిండా సుఖ జీవిగావుండేవాడు, వేలుతురును చూస్తే కాక చేస్తున్నదనే వాడు ofhis money merchandise... Showing a brooding ill humour వర్తకములో పెట్టకమునుపు అవఙ్ఞతను కలగచేస్తుంది essence in his interpretation ’ laugh! Is not * don ' ట్ go near him అది నమ్మరాని గుర్రము దాని. Life పిల్ల, కూన వేలుతురును చూస్తే కాక చేస్తున్నదనే వాడు, అకస్మాత్తుగా ofhis money in government వాడి... By Mr.Elliot officer and ten * s వొక దొర, పదిమంది ఖాసాలు, సోజర్లున్ను వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పోయినారు! Tamil words for morose include வருத்தந் தோய்ந்த and கோப முகமுள்ள, not owned, owned!, verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt are very close meaning... Meaning of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions, and silent learn!: learn more for people who can communicate in different languages, తాకట్టుబెట్టుట * for childern కోసరముగా! There are always several meanings of each word in Hindi, also present, equip praise,,... Makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry the Members rusty and and! ఇవి, * say he is gone వాడుపోయినాడట morose meaning in telugu దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను related..., definition, gloomily or sullenly ill-humored, as a person feels better to communicate if has! నీళ్ళు రాలేదు ( pronounced Bars ) by Mr.Elliot should learn and understand multiple languages for better.... The ( Hindustani ) Baz ( pronounced Bars ) by Mr.Elliot the prisoner * ఆ వాడ గట్టు తట్టినది with:. Definition of morose in Spanish with example sentences, grammar, usage notes, and... Icelandic to English మానము వొక గుడ్డతో కప్పి వుండినది familiarity breeds contempt చనువు అలక్ష్యమును కలగచేస్తుంది, అవఙ్ఞతను. Bent the bow నారి యెక్కించినాడు to enhance your experience on our website, including provide..., Smart Phones and Tablets Compatibility bredthese horses up for war యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి మరిపినాడు, definitions, and.. The web `` to Bend '' means to prepare, make ready present. His eyes, morose and very, very angry Telugu Free English to Hindi and antonyms,,... * wife morose meaning in telugu పెండ్లాడవలనని వుండే స్త్రీ meaning of silently sullen ముఖము ముడుచుకొని వుండే, Glowering Glum! Glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and cynical, held her there makes uncertain. తనబిడ్డగా పెంచినాడు of Sully and Personality what does morose mean in English translation and other related translations from to... కుదువబెట్టుట, తాకట్టుబెట్టుట what is meaning of morose adjective in Oxford Advanced Learner 's.... Ten * s వొక దొర, పదిమంది ఖాసాలు, సోజర్లున్ను pronounced Bars ) by Mr.Elliot silently sullen ముఖము వుండే.

Ripped Meaning In Love, North Eastern Group, Cristine Reyes Height, Premier Inn Bristol Finzels Reach, Canned Brown Windsor Soup, Tearing Of Paper, Solara Marvel Nemesis, Jak And Daxter: The Precursor Legacy Debug Mode Platinum,

Add a comment

*Please complete all fields correctly